Algemene voorwaarden

1. Algemeen.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, overeenkomst, werkzaamheden en diensten tussen Wim Seinhorst bouwbegeleiding en een opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen gelden deze voorwaarden boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Offertes en opdrachten.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden tot 3 maand na dagtekening van de offerte.
 2. Alle bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
 3. Prijzen in verband met overheidsmaatregelen kunnen worden doorberekend.
 4. Indien een deel van de werkzaamheden bij oa een keuring, vooropname of oplevering niet in 1 keer uitgevoerd kan worden zal er een aparte afspraak gemaakt moeten worden deze uren worden extra in rekening gebracht zie tarieven.
 5. De algemene voorwaarden van Wim Seinhorst bouwbegeleidingworden staan op de website en worden indien nodig bijgevoegd bij de opdrachtbevestiging.
 6. De opdrachtgever draagt zorg voor het op tijd aanleveren van alle benodigde gegevens die voor het goed uitoefenen van de werkzaamheden nodig zijn.
 7. Bij werkzaamheden die doorlopen in het nieuwe jaar worden de uurtarieven geïndexeerd conform CAO personeel in dienst van de architectenbureaus, laatste versie.
 8. Wim Seinhorst bouwbegeleiding heeft het recht om een vooruit betaling te vorderen of een andere betalingszekerheidstelling te krijgen waaronder een bankgarantie.

3. Facturering.

 1. De betalingstermijn voor bedrijven is 14 dagen na factuurdatum, particulieren betaling contant of per bank vooraf.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is zij verplicht aan Wim Seinhorst bouwbegeleiding een toereikende zekerheid te verstekken voor de betaling van haar openstaande vorderingen en de betaling van toekomstige vorderingen die uit de vervulling van de opdracht kunnen voortvloeien. Indien de opdrachtgever dit weigert, is Wim Seinhorst bouwbegeleiding gerechtigd om de nakoming van al haar contractuele verplichtingen op te schorten en, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving op een termijn van 8 dagen, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd haar recht om niet te ontbinden en volledige nakoming te eisen en zonder dat Wim Seinhorst bouwbegeleiding zelf tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. De kosten die voor Wim Seinhorst bouwbegeleiding verbonden zijn aan de inning van hetgeen opdrachtgever aan Wim Seinhorst bouwbegeleiding verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. Naast de vertragingsrenten worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 350,00.

4. Aansprakelijkheid.

 1. Wim Seinhorst bouwbegeleiding is een eenmansbedrijf en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 56123671.
 2. Wim Seinhorst bouwbegeleiding voert haar werkzaamheden naar beste kunnen uit.
 3. Ten aanzien van de directievoering op het bouwproject wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard van de opdrachtgever met een geldigheidsduur van 3 maanden vanaf de oplevering. Wim Seinhorst bouwbegeleiding is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade waaronder vervolgschade. Op alle door Wim Seinhorst bouwbegeleiding uit te voeren werkzaamheden zijn naast de algemene voorwaarden de DNR (de Nieuwe regeling) van toepassing met de laatste versie, de algemene voorwaarden van Wim Seinhorst bouwbegeleiding gelden op de eerste plaats en het bepaalde uit de DNR geldt als aanvulling.
 4. Ten aanzien van alleen bouwkundig toezicht, inspecties, keuringen, (voor) opleveringen, onderzoeken, controle tekenwerk of begeleiding etc. zonder dat Wim Seinhorst bouwbegeleiding daarbij de directievoering in opdracht heeft, ontstaat aansprakelijkheid pas als, rekening houdend met de overeengekomen mate van intensiteit van bouwkundig toezicht sprake is van een afwijking van contractstukken met de aannemer die zo duidelijk en zo in het oog springend is dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend toezichthouder deze had moeten opmerken maar dat niet heeft gedaan. Voor de overige bovenstaande diensten geeft Wim Seinhorst bouwbegeleiding geen garantie en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Wim Seinhorst bouwbegeleiding functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van de directievoerder of opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient Wim Seinhorst bouwbegeleiding te vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden, die menen enige vordering in te kunnen dienen, mocht de opdrachtgever hierin in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wim Seinhorst bouwbegeleiding zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wim Seinhorst bouwbegeleiding en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Overmacht.

 1. Wim Seinhorst bouwbegeleiding is gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, indien dit het gevolg is van overmacht.
 2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Wim Seinhorst bouwbegeleiding redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te werken. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: natuurrampen, weersinvloeden, oorlog, storingen, stakingen, onveilige situaties, langdurige ziekte en brand. Of een situatie veilig of niet veilig is geheel ter beoordeling aan Wim Seinhorst bouwbegeleiding.
 3. Wim Seinhorst bouwbegeleiding is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te schorten of te beëindigen als de opdrachtgever eèn of meer verplichtingen niet nakomt zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.

Wim Seinhorst bouwbegeleiding
De Zicht 15
7051 VL Varsseveld
T : 06-12229693
E : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.